משחק 2,039 Rider באינטרנט

                                  2039 Rider קחשמ

2,039 Rider (2039 Rider ):

.סואכ ךותל הללצ ץראה רודכ ינפ לע םייחהוץראה רודכ ינפ לע הקינורטקלאה תא תיבשהל .ול רוזעת התאו ,םוקמ לכל תוריהמב עיגהלו,שיבכה לע בכרל גהנ אוה ,עונפוא בכור ריה