משחק תומד ימחול באינטרנט

                                  Figure Fighters קחשמ

תומד ימחול (Figure Fighters):

.קיודמב תוריל לגוסמ תויהל בייח םידחוימה תוחוכה תדיחי לש לייח לכ .םהלש יריה ירושיכ לוגרתב םינומיא יחטשב בר ןמז םילבמ םה ןכל .םכמצעב הלאכ םיעלוצמ המכ ריבעהל תוסנל םכתא ןימזהל םיצור ונא ,Fig .תינמז וב םיחדקא ינשב תשומח היהת ךלש תומדה וב םיוסמ םוקימ הארת ך .לכה תא בטיה ןוחבלו םדקתהל ךלש רוביגל םורגת הרקבה ישקמ תועצמאב .גורהל שאב חתפו תחא תבב תויבחה יתש תא םהילא ןוויכ ,ךלש םיביריל ב ךכ לע תודוקנ לבקת התאו ותוא ודימשי ביואב םיעגופש םירודכה ,קיודמ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות