משחק םילבח יצורימ באינטרנט

                                  Rope Racing קחשמ

םילבח יצורימ (Rope Racing):

.שרגמה לע םוי ידמ םיכרענ םיסובוטוא וליפאו תויאשמ ,תולגע ,תולגע ל .עיתפמ רבד םוש ךל עיצמ אל הזה שוחה ךל Rope Racing קחשמה .הבוהצ ץורימ תינוכמו תעבט לולסמ הארת .תעדל ךירצ התאש םיללכ המכ שי ,ץורימה תליחת ינפל .שיבכל ץוחמ אצמנש בצומ לע סופתל ךילע ,לולסמהמ אצת אל תינוכמהש יד .טאהל ךירצ ךניאו דומעה ביבס בבותסיש לבח ץוצי םשמו תינוכמה לע ץוח .ךיניעב ןח אצמת אלו תירזכא החידב ךתיא קחשת ההובגה תוריהמה תרחא ,

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות