משחק םכח רטול באינטרנט

                                  Smart Looter קחשמ

םכח רטול (Smart Looter):

.לודג ןילופורטמב הובג ליפורפ תולעב דוש תרדס עצבל הצור ןיבור םסרו .ךכב ול ורזעת םכחה םכחה קחשמב םתא .ןואיזומל ןנתסהל ךרטצי ךלש רוביגה ,המגודל .וילע תרמוש הרטשמה .םיסנפ םע םכרד תא םיקילדמו םימיוסמ לולסמ ילולסמ לע םיכלוה םה דצי .וב וניחבי אל תומלצמהו אוהש ידכ ךלש בנגל ךרדה תא לולסל ךרטצת הרק .אלכל חלשנו רצעיי אוה ,םירמושה יניעל עיגי תאז לכב םא