משחק הז תא לטב באינטרנט

                                  Unroll It קחשמ

הז תא לטב (Unroll It):

?תיגול ךלש הניבהו הבישחה תא קודבל הצור .Unroll It שגרמה לזאפה קחשמ לש תומרה לכ לע רובעל וסנ זאו .רוניצה םקוממ וילע קחשמ שרגמ היהי ךסמה לע ךלומ וכותב .רפות התומלש .םיוסמ םוקמל עיגי וילע לגלגתמש רודכש ךכ ותוא ךופהלו ותוא רזחשל ך .ךירצ התאש ומכ דומעי אוהש דע בחרמב ותוא בבוסו רבכעה םע ךל שורדה