משחק ב"הרא תרטשמב םיריסא תלבוה באינטרנט

                                  US Police Prisoner Transport קחשמ

ב"הרא תרטשמב םיריסא תלבוה (US Police Prisoner Transport):

.םיריסא הליבומה הרטשמה תקלחמב דובעת הרטשמב םיריסא תלבוה לש שדחה .דחוימב םירזבואמ םיבכר לע תאז השעת .ךלש תינוכמה םגד תא רוחבלו קחשמה ךסומב רקבל ךרטצת קחשמה תליחתב .םיריסא וב לובטל ךרטצת ןכמ רחאל .ריעה תובוחרל תאצל ךרטצת וישכע .ךלש העונתה לולסמ תא ךל הארי רשא ,הנוכמה לעמ עיפומ ץח .רמושל םיריסאה תא ריבעת םשו תמיוסמ הדוקנל עיגת ךתייחנהב