משחק םדרטסמא לש בכרל הקיסיפ רוטלומיס באינטרנט

                                  Amsterdam Project Car Physics Simulator קחשמ

םדרטסמא לש בכרל הקיסיפ רוטלומיס (Amsterdam Project Car Physics Simulator):

.םדרטסמאב הלש רתויב תמסרופמה ריעלו דנלוהל ותוא האיבה ךרדה םעפהו .תוינוכמל תדעוימ אל ןיטולחל רשא המיהדמ ריע יהוז .ריווא גזמ לכב םיינפוא לע םיבכור וא םבורב םיכלוה ריעה ישנא .חונו םח היהת תינוכמה ךותבו ,חרבוצמ דואמ ןאכ ריוואה גזמ ,ףסונב , .םיחונ אלו םירצ תובוחרב הביכר ידי לע ריעה תא רוקח .םדרטסמא לש בכרל הקיזיפה רוטלומיסב הנהמ הלעפה םייקלו םכלשמ לולסמ