משחק םיקנט ברק באינטרנט

                                  Tank Battle קחשמ

םיקנט ברק (Tank Battle):

.ברק יקנט לש םינוש םילדומב ןמזה לכ םישמתשמ תוינרדומ תומחלמב .וללה תוברקהמ המכב קלח תחקל םכתא ןימזהל םיצור ונא ,םיקנט ברקב םו .קחשמה תליחתב ךמצעל קנט םגד רוחבל ךרטצת .זוזל וליחתתו םיוסמ רוזאב םכמצע תא ואצמת ןכמ רחאל .ביואה יקנטל ברקתת ראדרה תכרדהב .ליט ררחשלו ביואה רבעל חדקא ןווכל ךרטצת ,םיוסמ קחרמל תעגהש רחאל .ךכ לע תודוקנ לבקתו סרהיי אוה ,ביואה לש קנטל סנכיי אוהש עגרב