משחק לזאפ םירדנט באינטרנט

                                  Pickup Trucks Jigsaw קחשמ

לזאפ םירדנט (Pickup Trucks Jigsaw):

.Pickup Trucks Jigsaw שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ,תונוש תודיח רותפ .םירדנט לש םינוש םימגדל םישדקומה םילזאפ ומסרפת וכותב .תונומת תרדסב ךסמה לע ךינפל םתוא הארת התא .ךינפל תוינש רפסמ ךשמל ותוא חותפל ךכו רבכע תציחלב םהמ דחא לע ץוח .םירזגל סוטי אוה ןכמ רחאל .ורובע תודוקנ לבקלו רדנטה לש תירוקמה הנומתה תא בוש ףוסאל ידכ הז