משחק תדלוה םוי תגוע לזאפ באינטרנט

                                  Birthday Cake Puzzle קחשמ

תדלוה םוי תגוע לזאפ (Birthday Cake Puzzle):

.ונלש תדלוהה םויב הנש לכב תדלוה םוי תוגוע םילבקמ ונתיאמ דחא לכל .םהיגוס תא ריכהל ולכות תדלוה םוי תגוע לש לזאפה קחשמב םויה .הירוטידנוקה ירצומ וגצוי ןהילע תונומת ועיפוי ךסמה לע םכינפל .רבכע תציחלב תונומתהמ תחא לע ץוחלל םכילע היהי .םירזגל סוטי אוה ןכמ רחאל .דחי םתוא רבחל ידכ םשו קחשמה שרגמל הלא םיטנמלא ריבעהל ךרטצת תעכ .הילע תודוקנ םילבקמו הגועה תנומת תא םיפסוא םתא ,ךכ