משחק וקיסקמ לזאפ באינטרנט

                                  Jigsaw Puzzle Mexico קחשמ

וקיסקמ לזאפ (Jigsaw Puzzle Mexico):

.הקירמא ןופצ ומכ תשביב תאצמנש הנידמ איה וקיסקמ .וז הנידמל שדקומה וקיסקמ לזאפ שדח קחשמ םכינפב גיצהל םיצור ונא םו .וז הנידמ לש םינוש םיפונ תוארל ולכות ןהילע תונומת תרדס עיפות ךסמ .המ ןמז ךשמל ךלומ התוא חותפל ידכ תונומתהמ תחא לע ץוחלל ךילע היהי .םירזגל סוטי אוה ןכמ רחאל .תירוקמה הנומתה תא רזחשל ידכ הלא םיטנמלא ןיב רבחלו ריבעהל ךרטצת