משחק קוסמ לזאפ באינטרנט

                                  Helicopter Puzzle קחשמ

קוסמ לזאפ (Helicopter Puzzle):

.שדח קוסמ לזאפ קחשמ םיגיצמ ונא ,תונוש תודיחו תודיח תונורתפמ רטפי .םיינרדומ םיקוסמ לש םינוש םימגדל תושדקומה תודיח ףוסאל ךירצ התא ה .תונומת תרדסב ךסמה לע ךינפל םתוא הארת התא .רצק ןמז קרפל ךינפל התוא תחתופו תונומתהמ תחא תרחב רבכע תציחלב .םיבר םיקלחל ףועת הנומתה זאו .קוסמה לש תירוקמה הנומתה תא שדחמ ביכרהל ,דחי םתוא רבחל ,םשו קחשמ