משחק לגנו'ג בוד תואקתפרה באינטרנט

                                  Bear Jungle Adventure קחשמ

לגנו'ג בוד תואקתפרה (Bear Jungle Adventure):

.Bear Bear תואקתפרהב בהז תועבטמ ףוסאלו ותיא לגנו'גה לש םינכוסמה .ורבח םע שגפיהל וילע המרה ףוסב .ךרדב ךישמהל בודהמ עונמל וסניש ,םייארפה רעיה יבשות תא רפוס אל הז .ביואה לע רוביגה הרוי וב ,חדקאה תא ועטי םה ,םיטולב ףוסאל ,ביואה .םיהובג םיספטמ לע רבגתהל ידכ תוציפק תומרופטלפב שמתשהל ,םיצפח זיז .םישדח םירוביג תורוע המכו םיניינעמ םירבד הברה אוצמל ולכות