משחק לופיט יטיק דמחמ תויחל ןולס באינטרנט

                                  Pet Salon Kitty Care קחשמ

לופיט יטיק דמחמ תויחל ןולס (Pet Salon Kitty Care):

.הנטק הרייעב החתפנ Pet Salon Kitty Care םשב השדח תירנירטו האפרמ .אפורכ םש דובעתו ןושארה הדובעה םוי איה האפרמה םויכ .השיגפ תעיבקל םכילא ואבוי םיבר םירוג .הלבקה םלואב ובשי םלוכ .ךלש אתב היהי אוהו ךלש ןושארה לפוטמה תא רוחבל ךרטצת .ותוא ןחבאלו דחוימ דויצ תרזעב לפוטמה תא ןוחבל םכילע היהי .לותחב לפטל ןתרטמש תולועפ תכרעמ עצבת םייאופר םילכו תופורת תועצמא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות