משחק תונבו םיעונפוא לזאפ באינטרנט

                                  Motorcycle and Girls Puzzle קחשמ

תונבו םיעונפוא לזאפ (Motorcycle and Girls Puzzle):

.תופי תונבו םיקזח טרופס יעונפוא םיבהוא םיבר םיריעצ .לזאפ תורענו עונפוא שדח לזאפ קחשמ םיגיצמ ונא ןאכ הלאכ םיבהוא רוב .הז אשונל םישדקומה םילזאפ ומסרפת וב .תורענו םיעונפוא ואריי ןהילעש תונומת ויהי ךסמה לע םכינפל .ךלומ דחא חותפל ידכ םהמ דחא לע ץוחלל ךרטצת .תוכיתחל לופיי אוה הז ירחא .הרובע תודוקנ לבקלו תירוקמה הנומתה תא רזחשל ךרטצת קחשמה שרגמב דח