משחק רפסה תיבל רחואמ שובל קחשמ באינטרנט

                                  Late For School Dress Up Game קחשמ

רפסה תיבל רחואמ שובל קחשמ (Late For School Dress Up Game):

.םידומילה רחאל ריעה קראפב לויטל תאצל הטילחה תוריעצה תונבה תרבח .המיאתמה תשובלתה תא רוחבל ךירצ םהמ דחא לכ ךכ םשל לבא .הז םע םהל רוזעת Late For School Dress Up Game -ב התא .ךינפלש ךסמה לע עיפות הרוחב .דצב עיפוי אל דחוימ הרקב חול .הלש הארמה לע דובעל ולכות התרזעב .םיטישכתו םיילענ ,םידגב תריחבל רובעל לכות ,ךרעיש תא השעתו רופיא