משחק םישאר לגרודכ באינטרנט

                                  Head Soccer קחשמ

םישאר לגרודכ (Head Soccer):

.שארה םישנא םייח הב הנידמל ועסת ,שגרמה לגרודכה שדחה קחשמב .קלח וב חקתו לגרודכ רינרוט ןאכ ךרעיי םויה .לגרודכ שרגמב ךמצע תא אצמת הרובע םחלתש הנידמ תריחב .ךלש ביריה היהת לוממ .קחשמל סנכיי רודכה טפושה תקירשב .ביואה רעש לע הפקתמ ליחתהלו וילע טלתשהל תוסנל םכילע היהי .רעשה לע רודכ השעת ותוא תוכהל .הזל הדוקנ לבקתו רעשל ףועי רודכה ,קיודמ ךלש הארמה םא .קחשמב הכזי תודוקנ הברה יכה עלקיש הז