משחק תוסנק @ םייסנכמ באינטרנט

                                  Pants @ Penalties קחשמ

תוסנק @ םייסנכמ (Pants @ Penalties):

.ונלש המיהדמה לגרודכה תופילאב תופתתשמ תוצובק 32 .לגרודכה ידהואו םידהואה לכל םירכומה םיליגרה לגרודכה ינודעומ אל ה .םינוש םימגדו םילדג ,םיעבצ ,םינוש םיגוסמ םינותחת םירדהתמ םיתווצ .רעשה לע ןגמ ,רעושה רובע ךכ רחא ,לדנפל רדוח ,ףקותה רובע זאו ,ורו .הבושח החלצהה ,םירקמה ינשב .Pants @ Penalties -ב םכירושיכב םכח שומיש ידי לע םידעי וצימחת לא .רתויב םינמוימו םינמוימ יכה ויהי ויסנכמ