משחק םלועה עיבג תרודהמ :רודכה תא קיזחהל באינטרנט

                                  Hold Up The Ball: World Cup Edition קחשמ

םלועה עיבג תרודהמ :רודכה תא קיזחהל (Hold Up The Ball: World Cup Edition):

.רודכב תמלשומ הטילש לעב תויהל לגרודכ ןקחש לכ לע .הברה ןמאתהל םיכירצ םלוכ ןכל .םהלש םינומיאב קלח חקול התא ,םלועה עיבג תרודהמ :רודכה תא קזחה קח .המ ןמז ךשמל ריוואב רודכה תא קיזחהל ךילע היהי .ריוואב רודכה עיפומ וילע לגרודכ שרגמ תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .רבכעה תרזעב וילע ץוחלל ליחתהלו תוריהזב ויתועונתב תופצל םכילע הי .ריוואב ותוא רומשתו וב הכת ,ךכיפל