משחק ' ץנרט ץר באינטרנט

                                  Trench Runner קחשמ

' ץנרט ץר (Trench Runner):

.םש םיבשייתמו םישדח תכל יבכוכ הגרדהב םיסלכאמ םינצרא ,םוקיה תא תו .םישעותמה תכלה יבכוכמ דחאל רבעוהש סוטמ לש סייט התא .בלוחה םדא תנכס רחא רוקחלו וביבס סוטל המישמה תא םתלביק .תננכותמה המישמה תא ועצבתש םתא ןכלו ,תורהנמ תשרמ בכרומ ולוכ ,ידו .ףרה אלל הנתשמ חטש םע רוגס ללחב ףועל לוכיש סא שרוד הז .תוריהזבו תונמוימב ךלש סוטמה תא סיטהו Trench Runner -ב ךלש הסיטה