משחק ביבס` ןיסמ לצבו םיחופת באינטרנט

                                  Apples & Onion Messin`Around קחשמ

ביבס` ןיסמ לצבו םיחופת (Apples & Onion Messin`Around):

.רקובה דע חונל תוחונה םהיתוטימב ובכש םירבחהו רמגנ הז לבא ,סומע ם .הלולצ הנישל תמרותו רדחל תוישפוחב תרדוח הלילה תוננערש ךכ חותפ הנ .ןולחה ןדא לע דומח לותח עיפומ עתפל ךא .הבבוש תויהל הצור איהו םויה ךלהמב הבוט החונמ התייה ,הלילב ןושיל .םהיברג לע םירמוש םירוביגה הב הספוק אצומו רדחב הפצרל ץפקמה סדנוק .הרקתל םילוע םהו תועורזב םייברג קורזל ליחתמ לותחה .רדחב והובו והותו הפצרל ולפיי םייברגה לכ היינש רירבש ךות .ןיסמ לצבו םיחופתל לופיל םהמ עונמל ,ריוואב םייברגה תא סופתל איה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות