משחק קיקלח באינטרנט

                                  Particle קחשמ

קיקלח (Particle):

.םינטק םיקיקלחמ בכרומ ונמלועבש המ לכ .םהמ דחאב טולשנו הזה יפוקסורקימה םלועל ךתיא ךלנ םיקיקלחב םויה .ךושח ללחב ףקויש ,יולג היהי ךלש קיקלחה ךסמה לע ךינפל .םכתומדב טולשל ולכות הרקבה ישקמ תועצמאב .םינוש םיישומיש םיצפח ףוסאלו ותוא דומלל ולכות הדשה ינפ לע קיקלח .םירחא םיניוע םיקיקלח ושגפת ךרדב ידמל תובורק םיתעל .םתיא תושגנתהמ ענמיהל ךרטצת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות