משחק בוט הציפ חולשמ דלי באינטרנט

                                  Good Pizza Delivery Boy קחשמ

בוט הציפ חולשמ דלי (Good Pizza Delivery Boy):

.ריעה לש הלודג היירציפב םיחולשמ תורישב הרשמ לביק םוט ריעצה רוחבה .Good Delivery Delivery Boy קחשמב ודיקפת תא אלמל ול ורזעתו ולש ן .בכר ורובע רוחבל ךרטצת קחשמה תליחתב .ריעה תובוחרל עסייו הדוקפ לבקי אוה ןכמ רחאל .םכלש רוביגה עיגי וילא םוקמה תא ןייצת הדוקנה הילעש הפמ היהת ךסמה .ץרמה אולמב םיבקעש םישיבכב המידק רהמי אוה ,תוריהמל עיגהש רחאל .ורובע םולשת לבקיו הנמזהה תא ןתיי אוה ותעגה םע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות