משחק יגופא באינטרנט

                                  Apogee קחשמ

יגופא (Apogee):

.רתויב קחורמה קחרמב רמולכ ,ץראה רודכ זכרמ לש ואישב אצמנ ןבל לוגע .םינוש םיסוידר ילעב לולסמ ילולסמב וביבס ענ דחוימ ץפח ,ותוחיטב תא .םינכוסמ םיצפח לרטנלו ףוסאל דעונ הז .םיבכוכ םה ,הז הרקמב .םיצחה ישקמ לע הציחל ידי לע םילולסמל ץופקל ,תוריהמב םתוא ףוסאל ך .לולסמ ילולסמב ועיפוי םיהוזמ אל םימצע ,םיבכוכל ףסונב .י'גופאב תושגנתהמ ענמיהל ,ענמיהל םיכירצ טושפ םה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות