משחק ףוק לש 347 בלש באינטרנט

                                  Monkey Go Happly Stage 347 קחשמ

ףוק לש 347 בלש (Monkey Go Happly Stage 347):

.רטושל רוזעל תונמדזהה התייה ונלש זילעה ןטקה ףוקל .הנואת התשעו ןיירבעה רחא הפדר איה ,ישנה רטושה תא שוגפי ףוקהש הדב .התוא ןקתל ידכ דחא קלח קר שורד ,המוגפ תינוכמה ךא ,םיעגפנ ןיא .ףסכ תורטש ויה וב טמולפידה תא דביאו ןוכנ אלה םוקמב שיבכה תא הצח .תפסכב םידוקה תא רותפל םג ומכ ,ןוכנה קלחה תא אוצמל םכל ורזעיש םי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות