משחק הריזב םיפרגאתמ באינטרנט

                                  Boxers in Arena קחשמ

הריזב םיפרגאתמ (Boxers in Arena):

.הריזב םיפרגאתמ שדח לזאפ קחשמ םיגיצמ ונא ,ףורגא ומכ הזכ טרופס בה .הז טרופס ףנעל םישדקומה םילזאפ ורדסת וב .םמצע ןיבל םניב םיאיבחמ םיפרגאתמה תא וארי רשא תונומת ךלומ ועיפוי .רבכע תציחלב תיפיצפס הנומת רוחבל םכילע היהי .תוכיתחל לופיי אוה ןכמ רחאל .הילע תודוקנ גישתו הנומתה תא רזחשת ,דחי םתוא ורבחי םשו קחשמה שרג

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות