Super Boxing קחשמ

רפוס ףורגיא (Super Boxing):

.םלועב תובר תונידמב דואמ ירלופופ אוה יכ רוהט ירבג טרופס - ףורגא .םימיוסמ םיללכ עיפוה אוהו דרפנ טרופס ךותל דרפומ ןכמ רחאל אוה לבא ,ףורגא תוברק​​ ?םתיא םחליהלו םלועב ףורגיא יבכוכ דגנ הריזל סנכיהל תיצר םעפ יא םאה .לאידנומה םע תמייסו יוכיס ךל היהי ,ףורגיא רפוס קחשמב םויה .בירי ןקחש לומ הארת תעבטה ךותל דעצ .ותיא ךלש קבאמב ליחתהל עמשנ ןומעפה עגרבו ףורגא דמעמב דומעל ךרטצי אוה .םסוחו םיפורגא םיגציימה םילגעמ השולשב תוארל ולכות דומעה ךשמהב .םייסלו ןיקתה רטנסה תכמ ,לאמשה לע ץצופל ,וז הנגה .טואאקונב ותוא חולשל וא ,ביריה רשאמ תודוקנ רתוי עיקבהל ךירצ התא קחשמה תא חצנל .המחול לש הנוכנה הקיטקטה תא רוחבל בושח התא .דגנה תפקתה לע קחשל לכות ובש ,הנגה וא הפקתה תויהל לוכי הז .ךב היולת המיחל ןונגס תריחב .תופילאב חצנלו ןוכנה ןונגסה תא רוחבל ולכות יכ םיחוטב ונא .דחא ןקחש אל שידא ךתוא ריאשת אל רשא בטיה המותר הקיפרגו ןיינעמ יד אוה ףורגא רפו .ףורגא לש םלועה ךותל לולצל החמשב התא ונלש רתאב רפוס ףורגא קחשמ תחיתפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות