משחק חצנל רקו'ג באינטרנט

                                  Joker Forever קחשמ

חצנל רקו'ג (Joker Forever):

.חצנל רקו'ג םשה תחת ישימחה הקלחב לובטל םכל םיעיצמ ונחנאו הכישממ .העפשה םג אלא ,ףסכ קר אל שרוד הז ךא ,ריעה תא שובכל טילחה רוביגה .םיבוט םיעצמאה לכ ךכ םשלו ףסכ חיוורהל ליחתהל ךירצ ןיידע התא לבא .םיער םירבד ראשו תוחיצר ,םיביר ,תופיטח ויהיש ךכ ,םהידי תא ךלכלל .סימת יתרשמו םידיקפ לש דחוש תועצמאב ,שוכר תיינקב לבקתהש ףסכה תא .רבד הזמ אציי אל תרחא ,םיינפצוחו םיימומרע ,םינמוימ ,םיפוצח ויה ,

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות