משחק טסווק דוק באינטרנט

                                  Code Quest קחשמ

טסווק דוק (Code Quest):

.היגולונכטו הסדנה ,הקיטמתמ םיבהוא אלא ,תיתרבח תוליכרו הנפוא םיבה .לוהינל תנתינ הרוצב הלא םיבכרומ םיעדמב טולשל םכל ורזעי םה .יביטמרופניאו ןיינועמ היהת התא .תאז ךל וחיכוי םירוביגהו םיליגרה םוימויה ייח לש תויעבה ןורתפב רו .םי בכוכ לש דואמ רידנ עפומל עיגי אוהש ךכ םימל תחתמ טובור תנכתל ם .תינולחה לש לאמש דצב הדוקפ תורוש שי .ללותשי אל טובורה הלעפהה ירחאש ךכ ןוכנה ףצרב םתוא ועבק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות