משחק ויתסה תכלמ לש יפויה תורחת באינטרנט

                                  Autumn Queen Beauty Contest קחשמ

ויתסה תכלמ לש יפויה תורחת (Autumn Queen Beauty Contest):

.ויתסה תכלמ לש יפויה תורחת םייקתי רפסה יתבמ דחאב ןוכיתב םויה .ןתארקל ןנוכתהל רוזעל תונב המכל רוזעל ךרטצת .הלש רדחב ךמצע תא אצמת הרוחב תריחב .רעישל םרעיש תא סינכהלו םהינפ לע רפאתהל םהמ דחא לכל רוזעל וכרטצת .םכל תוקפוסמה םידגבה תויורשפא ןיבמ דחא דגב רוחבל וכרטצת ,ןוראה ת .םידגבל םינוש םיגוסמ םיטישכתו םיילענ רוחבל ולכות ןכמ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות