משחק גיד תואקתפרה באינטרנט

                                  Fishing Adventure קחשמ

גיד תואקתפרה (Fishing Adventure):

.קנע םגאל וכלת רקובב םדקומ םוט דליה םע דחי .םימיעט םיגד סופתל הצור ךלש רוביגה .ךכב ול רוזעת גודל תואקתפרהה קחשמב התא .םגאה עצמאב וילע החשיו הריסב בשיי ךלש רוביגה .םיחושה םיגד לש םיבר םינימ וארת םימל תחתמ .םימל ווה תא ליפהל ךכו רבכעה םע ךסמה לע ץוחלל םכילע היהי .ךסמה לע רבכעה לע בוש ץחלו ווה תא עלבי גדהש דע ןתמה .ךכ לע תודוקנ לבקמו הריסל םיגדה תא סינכמ התא זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות