משחק רתויב לודגה ףלוגה באינטרנט

                                  Greatest Golfer קחשמ

רתויב לודגה ףלוגה (Greatest Golfer):

.קחשמה יבחר לכמ םינקחש ךושמלו םלוע תויופילא חראל לודג ףלוג לולסמ .הדשה םלשוה הרהמ דעו היינבה לע דובעל ולחה הכאלמה ילעבו הכאלמה יל .תועבטהו תוטילב םע אוה םג עיפוה הדשה ,שוגה ץרא לש דיחא אלה חטשב .תומרה לכ תא םילשהל ול רוזעתו ,שדח םוחת הווחי ךתרזעב ונלש רוביגה .הצור התאש המ לכ רוחבל לוכי התא ,בגא .רתויב לודגה ףלוגב תוינוכמ ללוכ ,םינימזה םיצפחה לכב שמתשה ,הרטמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות