משחק אטב guinxu םיאבכ באינטרנט

                                  Firefighters guinxu Beta קחשמ

אטב guinxu םיאבכ (Firefighters guinxu Beta):

.רוזעל רהממ הלודג המודא תינוכמב שאה יבכמ תווצ ,והשפיא הפירש תשחר .םיחרזאה לש םמולש תא חיטבהלו טלתשהל ךירצ התא ,guinxu Beta םיאבכה .ריעב תופירש רפסמ לע הרקבה רדח ףוסמב הלבקתה םוריח תעדוה .ותוא תובכל ןושארה ץפחל רהמתו ךתבוח תא םויה ,בוזע .ירמגל תמלענ הבהלה תפשש דע םימו םימ םרז טלפ ,ברקתהש רחאל .תונמדזה לכבu200bu200b הקפסאה תא שדחלו ילנויצר ןפואב םימב שמתשהל