משחק גיידה באינטרנט

                                  The Angler קחשמ

גיידה (The Angler):

.גודל ,טושפ רתוי ,וא טקש דיצל םכתא םינימזמ ונא ."גיידה" קחשמב בהלנו הסונמ גייד - גודל היהי ונלש רוביגה .הזכ הזכ סופתל ידכ הז ,הנימי םילקתנ םיקנע ,םש םיצרש םינטקו םילוד .ןמזב וו וו הכח קורזל .הזה קחשמב ןוחצינ תודוקנ ותיאו ,םיגדה לכ תא ףוסאו טימנידה תא ררח .םיגד רחא ךלש דיצל רוטקידניאה ויהי םה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות