משחק הציפ הגמ באינטרנט

                                  Mega Pizza קחשמ

הציפ הגמ (Mega Pizza):

.חבטכ דובעל ולכות הב הנטק הרייעב חתפנ הציפ הגמ שדח הפק תיב .םינוש םיגוסמ תוציפ לשבל ךירצ .רב קפלד עיפוי ךסמה לע עיפותש ינפל .תונמזה ועצביו הילא ואובי תוחוקל .תונומת תרוצב ךינפל וגצוי םה .ךל םיקפוסמה םירצומהמ הציפ ןיכהל ליחתת ,הנמזהה תא לבקתש רחאל .ורובע ףסכ לבקלו ולש הנמזהה תא חוקלל ריבעהל וכרטצת הנכומ הנמהש ע

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות