משחק רלורה תגיל באינטרנט

                                  Roller League קחשמ

רלורה תגיל (Roller League):

.םייח ילעב - ןפוד יאצוי םיאטרופס תלבקמ איה םויהו רלורה תגילל אבה .םהלש םייתוורפה לגרודכה ינקחשמ דחאב טולשל ולכות .לגרודכ ןקחש תמועל ילאנויצרופורפ אל קנע רודכהש םה הזה לגרודכה קח .רעש עיקבהל ידכ רעשל רודכה תא ףוחדל ונממ ענומ אל הז לבא .ןוכנה ןוויכל לגלגתי אוהש ךכ רודכה תרזעב םגו ףוגה לכ םע םג תאז ת .םידחוימ םירקמב וזה תילקידרה הטישב ושמתשה ןכל ,לבגומ םיבוביסה רפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות