משחק וטנב תינרצי באינטרנט

                                  Bento Maker קחשמ

וטנב תינרצי (Bento Maker):

.םכתיא םידבוע וא רפסה תיבל לכוא םיחקול םכמ םיבר .ליעומו ליעומ הז .ריהמ לכוא - ךכמ עורג אלא ,הפק תיבב וא הפובב ופפייתתש והשמ ןניא .קנראל רתוי לוזו אירב יתיב לכוא .דימלתל לכוא ןיכהל ונלש חבטמב םכל םיעיצמ ונא .קיחצמ םג אלא ,םיעט קר אל היהי הז .תונגוטמ הציב תוינמחל וא קינקנ יטושיק ןיימד .רקיימ וטנב קחשמב וישכע שממ ליחתהל ולכותו תוטשפבו תולקב ןיכהל ןת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות