משחק הטנסל תונתמה ץורימ באינטרנט

                                  Santa Gift Race קחשמ

הטנסל תונתמה ץורימ (Santa Gift Race):

.הז םע דדומתהל קיפסה אל טושפ אוה ,הדובע הברה ול שי דלומה גח ינפל .דלומה גח רפכב הנתמ יזגרא קיפסמ ןיאו םידלימ תויצקילפא רתויו רתוי .גלש יחתפב עונפוא לע םהירחא וכלת הטנס םע דחי .ןוכנ ותוא להנתש ידכ רקיעה תא םוקמ לכב גוהנל לוכי אוה ,דחוימ עונ .ךרדה ךרואל תובית םומיסקמ םיפסוא ,םלשו אירב הטנס תא ואיבה םה - ך .הטנס לש תונתמה ץורימב ץיאהל ,תולולתה תוילעה לע רבגתהל ,קילחהלו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות