משחק ברק רפיה באינטרנט

                                  Hyper Fight קחשמ

ברק רפיה (Hyper Fight):

.Hyper Fight קחשמב רפיה-הגמ-רפוס ברקל םיכחמ םתא ,םיחמש םינבה .םיפתתשמ הבורמ בצמב םג ומכ ,יתימא גוז ןב םע דחי ,טובה לומ דבל קח .ברקל הנכהה יבלש לכ תא ורבעת םש ,םינומיאה תמר תא רבע ,ךל רורב אל .הריזב םכלש תודוקפל תייצתש תומדל םג ומכ ,קחשמ בצמב רוחבלו טירפתל .ולש תא שי דחא לכלש םידחוימ םירושיכב שומיש ךות ,םתונמוימב ביריב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות