משחק / םישחנה ךלמ באינטרנט

                                  King Of Snakes קחשמ

/ םישחנה ךלמ (King Of Snakes):

.הארנ הזש ומכ לק אל הז ךלמ תויהל .וב תוכזל ךירצ אוה תויחה םלועבש ירה ,השוריב רבעומ הז טסופ םישנאה .חושקו אירב ,קזח טילש ידיב טולשל םיצור תויחה םלועמ םירחא םירוציו .לשכית אל הנגה םוש ,שלח אוה םאו ,ויניתנ לע ןגהל לוכי אוה ,הנכס ל .השק ךלמה תריחב ןכלו ,ירזכא אוה םישחנה םלוע .םילושכמ םע ךרדב רובעל - דואמ השקהו ןורחאה ןחבמה תא רובעל ךירצ א .קזבה תוריהמב תויהל הכירצ םיררועתמה םילושכמל הבוגתה ןכלו ,דואמ ר .םיבוהז םיחופת ףוסאלו ןחבמה תא רובעל םישחנה ךלמב שחנל ורזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות