משחק זקיינס באינטרנט

                                  Snakez קחשמ

זקיינס (Snakez):

.םישחנ לש םיבר םינימ ידי לע םיסלכואמ םישחנ ללחב דבאש קוחרה תכלה .ךתטילשב םהמ דחא גישתו וילא ךלת התא .ותודרשיה לע םחליהל וילעו ידמל ןטק ןיידע ךלש שחנה .רתוי הקזחו הלודג תויהל הכירצ ךלש תומדה ,ךכ םשל .םירחא םיישומיש םיטירפו םינוש םילכוא שפחלו םוקימה ביבס לוחזל ךלש .רתוי לודגל ךופהי ךלש שחנה םתוא גופסל .ותוא גורהו ותוא ףוקת ,ולדוגמ ןטק היהי אוהו רחא שחנ שגופ התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות