משחק תישלב תמא באינטרנט

                                  Detective Truth קחשמ

תישלב תמא (Detective Truth):

.תואיצמה תא םאות וניא בורל האור אוהש המ םע דדומתהל ךירצ יטרפ רקו .תיתימאה תוהמה תא ףושחלו ,תמאה תא ררבלו ןיינעה קמועל תדרל ךירצ א .םינווכתמ ונא המל וניבתו םכיניע ומב תאז תוארל ולכות ,תמאה שלב קח .תועבטמ ףוסאי ,תויפוסניא םינבל תומרופטלפ לע עונל ליחתי רוביגה .םיציפקמ וא דעצ םישועשכ רהזיהל שי ךא .םוהתל לופיו וכרד ףועי ןכסמה זאו ,ןוימד תומד ,עותעתכ ררבתהל יושע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות