משחק סוירפ הטויוט באינטרנט

                                  Toyota Prius קחשמ

סוירפ הטויוט (Toyota Prius):

.סוירפ הטויוט אוה עגרכ רתויב םייראלופופה תוינוכמה ימגדמ דחא .תוינוכמ לש הז םגדל תושדקומה תודיח תרדס רותפל וכרטצת ,סוירפ הטוי .וגצוי ןהילע תונומתה תא תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .םכינפל ותוא חתפת רבכע תציחלב םהמ דחא תריחב .ףפועתי אוה המ ןמז רחאל .הנוכמה לש תירוקמה הנומתה תא ןיטולחל רזחשל ךרטצי הלא םיטנמלא רוב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות