משחק / םיבמוזהמ החירב באינטרנט

                                  Escape From Zombies קחשמ

/ םיבמוזהמ החירב (Escape From Zombies):

.וייח לע םחליהל תישילשה םלועה תמחלממ םילוצינה דחאב ורזעתו ,קוחרה .וישכע ןהב םיבבותסמ םיבמוז ןומהו תוסירהב תואצמנ תובר םירע ,המחלמ .בוחרב דמוע ךלש רוביגה תא הארת התא .םייחה םיתמה ובבותסי וביבס .ביבסמש המ לכ תא הליחת קודבל ךרטצת .דורשל ךל ורזעיש םינוש קשנ ילכו םיטירפ שפח .םתגירה לע תודוקנ לש תמיוסמ תומכ םילבקמו שא םהילע םיחתופ םיבמוז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות