Future Truck Parking קחשמ

ידיתע תויאשמ ןוינח (Future Truck Parking):

.לודג רתוי תצק קר הז ,הינח םוקמ תוכירצ ,תורחא תוינוכמ ומכ ,תויאש .הפיא תעדוי הניא הכ דע ךא ,שורפל הנכומ איהו הפוגה תא הקרז ונלש ת .לוגס-דורו רהוזב םישגדומ םהו םינוינח המכ ורובע תבצקה .בצקומה ןמזב םש תינוכמה תא רוסמל איה המישמה .הינח תיאשמ דיתעה קחשמב םירחא םירורמתו תוריק ,תולובג ,בכר ילכב ש .תיאשמב עוגפל רוסא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות