משחק ריווא סנוט באינטרנט

                                  Air Toons קחשמ

ריווא סנוט (Air Toons):

.םינוש םיסוטמ ימגדב סוטל דציכ דומלל וכרטצת ,Air Toons קחשמה לש ת .סוטמ םש ורחבתו הפועתה הדשל וכלת לכ םדוק .םיימשל ותוא ומירתו סייטה בשומב םכמצע תא ואצמת זאו .תמיוסמ ךרדב וילע סוטל םכילע היהי .לולסמה עיפוי הב תדחוימ הפמ לע תוריהזב לכתסהל םכילע ךכ םשל .םיימשב ופועי םירחא םיסייט ,ךל ףסונב .תויושגנתהמ ענמיהלו םלוכ ביבס ףועל ידכ סוטמב תוישפוחב ןרמתל םכיל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות