משחק Supaplex 3D באינטרנט

                                  Supaplex 3D קחשמ

Supaplex 3D (Supaplex 3D):

.תושגרמ תומר שמחב םיינועבצה םיטנמלאה לכ תא ףוסאל ידכ םיקחשמה שרג .ץצופתי ןכסמה ,ושאר לע לופיי הז םא ,הדלפמ תולוגע תוצצפל בל םישל .רשפאה לככ תוצצפה תא ףוקעל הסנ ,רפוח התאשכ .תויושגנתה ןיא יכ אדוו ,לשכנ הז םא .םינוכיסה לכ תא לוקשתו ךרד תישפנ ינייצת ,ךלתש ךרדה לע בושח ,זוזל .המגדה תסרג ןיידע וזו יופצ יתלב וליפא םיתיעלו ןיינעמ דואמ קחשמה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות