משחק תוריהמ תבוגת םינקחש 2 באינטרנט

                                  2 Players Speed Reaction קחשמ

תוריהמ תבוגת םינקחש 2 (2 Players Speed Reaction):

.תוביסנל תוריהמב ביגהל םכתלוכיל יניצר ןחבמ היהי הזו םינקחש לש תו .שאה תא תוריהמב הבכמש הז תא חצנלו דחי קחשל ךירצ התא .הנימי / הלאמש םיצחה לע וא AD -ה ישקמ לע ןיגוריסל ץוחלל םכילע ,ך .חצנמה היהי רתוי רהמ הז תא השעיש ימ .הז הרקמב םיענ דואמ הזו ,הכוזה תא תוריהמב ררבת ,םיפסונ םיאנתו תו .ךרובע ישומיש היהי הבוגתה ןחבמ ,ףסונב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות