משחק ןתיוולה תא ליצהל באינטרנט

                                  Save The Whale קחשמ

ןתיוולה תא ליצהל (Save The Whale):

.םיחילצמב רבודמ - םיקוחה תא רפהלמ ששוח אלש ימ שי ,תאז םע ,םודאה .דואמ תוירזכאו תונוש דואמ תוטישב םישמתשמו דוצל םיכישממ םה .שארב הלוע הלחתההמ ןתיוולה תרימש תא ליצהל ידכ רוזאה לדוגל ךרד רו Рни Ð²Ð¾Ð¾Ñ Ñ Ð¶ÐμÐ½Ñ Ð'о Ð · n ד ± ов D D ± n Ð¾Ñ n n нР.הדיריל ,עגמ ,עגמ ,תושירד ,בכר לש ןתשהu200bu200b תיחופלש תיריר ם .םתוא דימשהלו תוצצפל רבעמ םיליט תאשל ,םהלש קשנה ילכב שמתשהל לוכי .רצק ןמזל תירשפא יתלבל היחה תא ךופהי הז ,םינגמ ףוסא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות