משחק ' גלוק לש םייחב םוי באינטרנט

                                  A Day In The Life Of College Goers קחשמ

' גלוק לש םייחב םוי (A Day In The Life Of College Goers):

.תיתרקוי הללכמב המשרנ ןוכיתב וידומיל םויס רחאל תורבח תרבח ןכ ומכ תינדפק תוליעפל תועגונה תוריאמ בל תומיעפ ... FOREQUEHEADEL .םהלש םידגבה תא רוחבל םהמ דחא לכל םירזוע' גלוק לש םייחה ייחב םוי .Ss .תינבתה לדוגל ההז תרגסמה לש לדוגה תרוצ תרוצ לש הרוצה תרוצ לד .רענה תיתחת תיתחת לש ששח .ןמז ותואב םתוא חראל תונויסינ הנעה לש הינומרהה לש זירט ףתכ .םירחא םירזיבאו םיטישכת ,םיילענ םירהל לוכי התא הז תחת ,הז ירחא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות